قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

freedom-summer-child-letting-go-nature-e1366660349135

141 - چه جاهایی به کودکان آزادی بدهیم و چه جاهایی ما تصمیم بگیریم

نویسنده : زهرا رستگار

چه جاهایی به کودکان آزادی بدهیم و چه جاهایی ما تصمیم بگیریم   برای پدر و مادری کردن، “احترام” کلمه ای حیاتی است ولی زمانی که صحبت از قرار دادن محدودیت برای کودکان می شود، این کلمه می تواند ما را گیج کند. کودکان نیاز دارند که در موقعیتهای زیادی به آنها استقلال داده شود […]

برچــســب ها

برچــســب ها