قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

j0410105

147 - احساس امنیت یک نیاز ضروری است

نویسنده : زهرا رستگار

احساس امنیت یک نیاز ضروری است یک از آسیب های جدی موجود در بعضی خانواده ها ، احساس نا امنی است. بعد از نیاز به آب و غذا و هوا ، مهمترین نیاز هر انسان در زندگی ، احساس امنیت می باشد. روانشناسان احساس امنیت را خیلی مهمتر از عشق و محبت و … می […]

برچــســب ها

برچــســب ها