قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

5214_147153

198 - مشخصات سنی کودک و ارتباط آن با خدا

نویسنده : زهرا رستگار

مشخصات سنی کودک و ارتباط آن با خدا   در رابطه با پیدایش حس مذهبی کودکان بررسی های روان کاوان نشان می دهد که این امر مربوط به ماه های قبل از چهار سالگی و حتی در برخی کودکان از حدود سنین ۲ یا ۳ سالگی هم دیده شده است. به همراه رشد و افزایش […]

برچــســب ها

برچــســب ها