قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

135572_680

13 - اصول علمی و عملی تغییر دادن رفتارهای کودک و نوجوان

نویسنده : زهرا رستگار

– تقویت رفتار موجود و با حفظ و نگهداری و تحکیم رفتار تازه:

اصل تقویت مثبت:

برای پایداری رفتار درست و تقویت مهارتی صحیحی که کودک یا نوجوان آموخته است؛ ترتیبی دهید تا چندین بار که کودک و نوجوان آن رفتار یا مهارت را بروز می دهد بیدرنگ پاداشی به او داده شود و مورد تشویق قرار گیرد

برچــســب ها

برچــســب ها