قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

140193398

114 - چگونه با انحرافات جنسی نوجوانان رفتار کنیم ؟

نویسنده : زهرا رستگار

چگونه با انحرافات جنسی نوجوانان رفتار کنیم ؟   استاد دکتر محمدرضا شرفی : نظر به این که یکی از حساسترین و خطیرترین برخوردهای تربیتی، برخورد و مواجهه با نوجوان مبتلا به یکی ازانحرافات جنسی است . لذا توصیه هایی چند در این زمینه جهت اطلاع خانواده ها و اولیا و مربیان می نماییم: کتمان […]

برچــســب ها

برچــســب ها