قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

055006aa3c16417b5049bd82b8ef3ca8

21 - امام هادی (ع)

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

امام هادی (ع) فرمود:

بهتر از کار خیر، انجام دهنده آن است، و زیباتر از سخن زیبا، گوینده آن است، و برتر از دانش، دانشمند است، و بدتر از بدى، آورنده آن است،

و ترسناک تر از وحشت، ترسو است.

برچــســب ها

برچــســب ها