قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

url_35

20 - نماز و شکوفه های زندگی نقش تشویق و تنبیه در تربیت تشویق

نویسنده : زهرا رستگار

نـقـش تـشـویـق در تـربـیـت ، بـسـیـار مـهـم و حـیـاتـى اسـت . اگـر شـرایـط، حـدود و مسائل مربوط به آن مراعات شود نتایج سازنده و مؤ ثرى در تربیت انسان بر جاى مى گذارد. هـمـچـنـان کـه عـواقب ناگوار غفلت یا استفاده نادرست و نابه جا از آن انسان را به ضلالت مى کشاند.