قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

download (1)

7 - مسیر هسته ای ایران – ۷ ( بازدید های آژانس)

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

٩- آیا بازدید هاى ( مدیریت شده ) آژانس از مراکز صنعتى ما ، ” در مجموع ” ، به نفع یا ضرر ماست ؟
تکنولوژى ها در تمام سطوح صنعت ، خصوصا صنایع نظامى و دفاعى ، در تمام کشورها جزء اسرار آن کشور محسوب میشود. جاسوسى هاى صنعتى ، یک امر بسیار رایج و شناخته شده در دنیا میباشد .

برچــســب ها

برچــســب ها