قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

1913572_Page__2

8 - مسیر هسته ای ایران – ۸ (در دولت قبل )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

١٠- آیا مسیر هسته اى کشور و مذاکرات هسته اى در زمان دولت قبل ، غلط بود ؟ ١٣٩٣/٠٩/١٩

احقاق حقوق در دنیایى که تجمع زر و زور و تزویر ، مراودات جهانى را به قانون جنگل مدرن و تقریباپنهان بدل ساخته ، اصلا آسان نیست.

برچــســب ها

برچــســب ها