قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

809966_998

148 - اصول رفتار با کودک ۱ تا ۳ ساله

نویسنده : زهرا رستگار

اصول رفتار با کودک ۱ تا ۳ ساله   ۱- درصورتى که کودک مایل است با دست غذا بخورد نباید ممانعت نمود. ۲- استفاده از قاشق براى کودک نوپا ضرورت دارد ولى ممکن است نیاز به کمک داشته باشد. ۳- کودک نوپا نیاز به مکان نسبتا خلوت براى خوردن غذا دارد چون تمرکز کوتاه مدت […]

برچــســب ها

برچــســب ها