قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

download (3)

55 - پدیده ای به نام تعصب و تحجر

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

امام سجاد ع : سبحان الله! چقدر راهها تنگ و دشوار است بر کسى که تو راهنمایش نیستى ! و چقدر ” حق ” واضح است ، نزد کسى که تو راهش را نشانش دادى !!
هدایت و کسب قدرت تمیز ، از وعده هاى قطعى خداوند براى بشر است به شرط خواست و تلاش خود انسان.

برچــســب ها

برچــســب ها