قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

A gift and a kiss

205 - تأثیرات تشویق و تنبیه در تربیت کودکان

نویسنده : زهرا رستگار

تأثیرات تشویق و تنبیه در تربیت کودکان گاهی کودک دو رکعت نماز شکسته ی بسته ای را در گوشه ای می خواند و شاید برای خود نمایی و یا جلب محبت شما به نزدتان می آید و به شما می گوید نماز خواندم! در برابر این عمل او بی تفاوت نباشید ضمن اینکه می کوشید […]

84572_624

145 - تشویق صفات اکتسابی آری ، صفات ذاتی خیر

نویسنده : زهرا رستگار

تشویق صفات اکتسابی آری ، صفات ذاتی خیریک نکته بسیار مهم که معمولاً خانواده ها رعایت نمی کنند این است که هرگز نباید صفات ذاتی بچه از قبیل زیبایی ، خوش اندامی و … او را تشویق کرد ، بلکه باید تنها به تشویق صفات اکتسابی مثبت او اکتفا کنیم .صفات اکتسابی مثبت همان صفات خوبی است که […]

برچــســب ها

برچــســب ها