قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

136-13599

7 - مسائل مادی بین همسران

نویسنده : زهرا رستگار

مسائل مادی ، مسائلی از قبیل سطح درآمد ، سطح زندگی ، اخلاق خرج کردن ، میزان خرج کردن ، میزان اشتراک زن و شوهر در مسائل مادی ، بحران مالی ، رونق اقتصادی ، رزق حلال (مثل پرداخت وجوهات) را در بر می گیرد

– امکانات مالی همسرتان را در نظر بگیرید ، نه ایده آلی که در ذهنتان است (نه آن که دلتان می خواهد باشد)

– انسان فقط خیال می کند که احساس خوشبختی در ارضای خواسته های مادی است (همه مسائل زندگی انسان با مادیات حل نمی شود)

برچــســب ها

برچــســب ها