قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

IMAGE635181356711057380

70 - تبری ، از نگاه امام علی ع

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

ترجمه هاى غلط از تبرى ، این روزها ، جان کاه و دردآور ، و تبلور مجددى از دین پوسته اى برادران متدین و پاک ما بود. معذرهً الى ربکم و لعلهم یتقون ، مطالبى در گروه و سایت تقدیم شد.
و اینک از لسان اول مظلوم عالم ، امیرالمومنین ع : ( ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ )

برچــســب ها

برچــســب ها