قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

kaaba

99 - حفظ حرمت زن

نویسنده : زهرا رستگار

هر فردی دارای شخصیتی است و دوست دارد که حرمتش حفظ شود و تحقیر را نمی پذیرد . شوهر باید حرمت همسر خود را حفظ کند و شخصیت او را به ویژه نزد فرزندان و دیگران حفظ کند. پدران اگر می خواهند فرزندانشان حرمت آنان را نگه دارند باید خودشان حرمت همسرشان را حفظ کنند […]

برچــســب ها

برچــســب ها