قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

80919815-5237979

79 - پاسخ به معتریضین توافق ژنو

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

تا قبل از توافق ژنو ، مطابق قطعنامه هاى شوراى امنیت ، ایران اجازه هیچگونه و به هیچ مقدار غنى سازى را نداشت. در توافق ، مقرر شد به سانتریفیوژهاى فعال اضافه نکنیم. اما منتقدین ، بسیار متاسفم که بگویم ، معتقدند باید همیشه اورانیوم غنى شده به میزانى که بتوان با آن یک عدد !! بمب اتمى درست کرد ، داشته باشیم !!! تفکر فاجعه بارى است. دقیقا دام اسراییل !

برچــســب ها

برچــســب ها