قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

cc19a14a81cf560140a920d53e75363e

310 - خانه ، آسایشگاه است . و محل پرورش همسر و فرزندان .

نویسنده : زهرا رستگار

خانه ، آسایشگاه است . و محل پرورش همسر و فرزندان .   از محیط بسیار کوچک ( خانواده ) ، اجتماع به این بزرگی ساخته می شود . خانه ، کلاس تعلیم و تربیت است . که معلم آن زن ایثارگر و فداکار است . مرد زمانی که از هیاهوی کار روزانه و حضور […]

برچــســب ها

برچــســب ها