قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

339892_9819iTKb

16 - دین پوسته اى – ١

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

دین پوسته اى – ١ ( ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ )

در بحث قرآن ناطق مطرح شد که چگونه طاغوت ادیان آزادى بخش را به تحریف برده و دوباره با گفتار و روش نو بر گرده مردم سوارمیشوند.

خداوند در قرآن به ارسال رسل به تناوب براى ارائه راه سعادت و مبارزه با طاغوت به مردم تاکید دارد.

ترغیب به مبارزه و شهادت طلبى براى تثبیت دین خدا و نجات انسانها.

برچــســب ها

برچــســب ها