قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

images (3)

5 - مسیر هسته ای ایران – ۵ ( تاسیسات فعال)

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

٨- در این یک ساله کدامیک از اهداف هسته اى ما متوقف شده است ؟
بهترین بهره بردارى از سایت فردو کدام است ؟

آیا مشابه سایت نطنز ، آبشار سانتریفیوژ باشد ؟

برچــســب ها

برچــســب ها