قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

مرد-بد-قلق

82 - ویژگی های زنانی که مردان ترکشان می کنند

نویسنده : زهرا رستگار

ویژگی های زنانی که مردان ترکشان می کنند فکر می کنید چه زن هایی حال یک مرد را به هم می زنند؟ یا مردها چه زن هایی را ترک می کنند؟ در ادامه ویژگی این زن ها را می خوانید. زن هایی که حال بدی دارند. ۱- زنان توجه طلب (هیسترونیک): زنانی هستند که دوست […]

برچــســب ها

برچــســب ها