قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

15502

82 - فن آوری هسته ای ، چرا ؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

گر چه دستیابی به فنّاوری هسته ای به بخشی از غرور ملّی ایرانیان تبدیل شده است، امّا نه بدون الگوی هزینه- فایده و بدون توجّه به مصالح کلان ملّی. با توجّه به پایان پذیر بودن منابع فسیلی و نیاز روزافزون جوامع انسانی به منابع جدید انرژی ،نمی توان از مزایای فنّاوری های نوین، از جمله فنّاوری هسته ای ( محل تلاقی علوم و فنون نوین ) چشم پوشید.

برچــســب ها

برچــســب ها