قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

323536_4A6p9goE (1)

46 - آیا ذکر را بشماریم؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

در بعضى موارد شمارش موضوعیت دارد. مانند :

١- نظم ( در عبادت ، تعداد مشخصى براى ذکر تصریح شده باشد. مثل تسبیح حضرت زهرا س )

٢- نذر ( تعهد شخص به گفتن تعداد معینى از یک جمله یا عبارت )

٣- تشویق یا ترغیب ( جنبه شرعى ندارد ولى به هدف افزایش کمیت یک امر پسندیده و اختیارى شمارش میکنید. مثل رکوردهاى ورزشى و … ) .

ولى در خیلى موارد شمارش موضوعیت ندارد.

برچــســب ها

برچــســب ها