قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

836

64 - راه کار های تقویت صبر

نویسنده : زهرا رستگار

معنای صبر: خویشتن داری و شکیبائی بر انجام واجب و تکلیف و مرتکب نشدن معصیت و حرام.
اقسام صبر:
۱ ـ آنچه موافق طبع و خواهش است: مثل انواع نعمتها و رفاه که اگر در مقابل آنها صبر کند به آنها وابسته شده و دل می بندد و مغرور و سرکش می شود

برچــســب ها

برچــســب ها