قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

IMG20490368

73 - سبک زندگی

نویسنده : زهرا رستگار

گفتیم اگر واقعا به دنبال یک زندگی دینی هستیم، اگر میخواهیم زندگی مان را بر پایه معارف دین بنا کنیم، نمیتوانیم با همین سبک زندگی و با همین داشته ها به هدف برسیم؛ نمیتوانیم بدون داشتن یک تصویر ذهنی مشخص از معارف، دینی زندگی کنیم

برچــســب ها

برچــســب ها