قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

978_14710

74 - تحلیلی از قمه زنی و دعای جعلی ” صنمی قریش “

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

مدعیان جدایى دین از سیاست ، هیچگاه امکان پرداختن به مسئله امام حسین ع و عاشورا را ندارند. زیرا تمامى ادعاهاى دروغشان در ارائه وارونه دین به یکباره فرو مى پاشد. براى انحراف افکار از سخنان و عملکرد و قیام امام حسین ع چه باید بکنند ؟ به جز بدعتهایی چون قمه زنی !
و از طرفی ، تبلیغ لعن جعلى ” صنمى قریش ” براى حاجت گرفتن !!!

برچــســب ها

برچــســب ها