قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

تفاوت های جنسی 12

91 - اختلاف تاثیرشنیدن دوستت دارم- در روحیات مردان و زنان:

نویسنده : زهرا رستگار

اختلاف تاثیرشنیدن دوستت دارم- در روحیات مردان و زنان: مردی که برای بدست آوردن قلب یک زن از جمله ی دوستت دارم بهره می برد؛ باید بداند که با گفتن این جمله و یا گفتار یا رفتاری که این معنی را در خود برانگیزد؛ قسمتی از ذهن و  روح آن زن را برای مدتی به […]

برچــســب ها

برچــســب ها