قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

h224h09

106 - رفتارهای عاطفه شکن

نویسنده : زهرا رستگار

رفتارهای عاطفه شکن تحقیر عاطفه و زیر سوال رفتن احساسات به عنوان مثال اگر مردی وارد خانه شد و دید همسرش در حال گریه کردن است ، نباید بگوید: چرا گریه می کنی؟ باز ما اومدیم حرف بزنیم تو زدی زیر گریه ؟ کشتی ما رو با این گریه هات و … مرد خانه باید […]

برچــســب ها

برچــســب ها