قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

IMG11331880

4 - مسیر هسته ای ایران – ۴ (مذاکرات هسته ای ، چرا ؟ )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

مذاکرات هسته ای ، چرا ؟ و با چه نتایجی ؟
شاید مطابق نقشه راهى که چندین بار توصیف کردم ، مصلحت فعلا همین باشد که مردم ، با دید عدم توفیق و حتی باخت ، به مذاکرات نگاه کنند.

برچــســب ها

برچــســب ها