قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

1252150272-2438

110 - چهارمین درس از سری دروس تربیت دینی فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

تربیت دینی فرزند چهارمین درس از سری دروس تربیت دینی فرزند پنج الگوی تربیتی ١- الگوی تربیتی مبتنی بر سختگیری که بیشتر در نسل گذشته جریان داشته کودکان دراین الگوچون محبت نمیدیدند ازنظر عاطفی وروانی دچارتنش و افسردگی واضطراب میشدند. ٢ -الگوی تربیتی مبتنی بر محبت وعدم قاطعیت دراین الگو فرزندانی لوس ضعیف النفس وابسته […]

برچــســب ها

برچــســب ها