قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

IMG15492178

5 - مدیریت زمان و تکثیر آن

نویسنده : زهرا رستگار

حضرت امام علی(ع)، با توجه به موقعیت زمان در برنامه ریزی، از تقسیم وقت به محدوده های مشخص، سخن به میان می آورند و می فرمایند:
«مؤمن باید شبانه روز خود را به سه قسمت تقسیم نماید:
۱٫ زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار؛
۲٫ زمانی برای اشتغال و فعالیت و تأمین زندگانی؛
۳٫ زمانی برای استراحت و واداشتن نفس به لذات حلال و زیبایی های؛ مطلوب، معقول و مشروع».(۱)

برچــســب ها

برچــســب ها