قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

n00000323-b

33 - دین پوسته اى – ٢

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

دین پوسته اى – ٢ ( ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ )

نمونه بارز دین پوسته اى ، زخم کهنه درون جامعه شیعه خودمان است.

انحراف بازى با اسامى و ظواهر دینى. و تهى بودن ازاصل زندگى و تفکر دینى.
از بهترین تکنیک هاى طاغوت ، تحریف معنوى ادیان ، کشاندن مذهب علیه مذهب ، سکولار کردن و بى خطر کردن ادیان بوده است.

برچــســب ها

برچــســب ها