قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

Demo Shahid Boronsi

27 - شهید برونسى

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

شهید برونسى

کرامات شهید عبدالحسین برونسی :

قبل از عملیات، یک گلوله خورده بود توی بازوش. اعزامش کرده بودند به یک بیمارستان در یزد.

برچــســب ها

برچــســب ها