قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

258964

29 - امام زمان (عج ) -٢

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

امام زمان (عج ) -٢

١- باید چارچوب هاى دینى را درست بشناسیم تا در دنیاى پر فتنه ، سرمان کلاه نرفته و هر روز حق را آشکارتر از دیروز ببینیم.

٢- با وجودى که شروع بحث از سوال از ظهور و برنامه هاى بعد آن بود، ولى عمدا از بعثت شروع کردم. تا هدف و فلسفه امر مشخص شود.مانند دعاى ندبه که ازارسال رسل شروع مینمایند.

٣- به امام زمان (عج) چگونه نگاه کنیم؟

٣- الف- امام زمان (عج) چرا غائب هستند؟

٣- ب- امام زمان (عج) الان چه کار میکنند؟

برچــســب ها

برچــســب ها