قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

playingChildren

76 - بازی بازوی تربیت

نویسنده : زهرا رستگار

اولین درس در حوزه بازی : مراحل رشد کودک رامیتوان به دو مرحله تقسیم کرد ١ شکل گیری توانمندی هاست در این مرحله استعدادهای کودک نوبت به نوبت به ظهور میرسد. سیر کلی ظهور توانایی در همه یکسان است ولی زمان ان برای هر کودک متفاوت است

591790_q7nIv4fE

75 - بازی بازوی تربیت

نویسنده : زهرا رستگار

سلام به مادران فهیم : میدانم که خسته اید از سختی تربیت یک راهکار تربیتی کارساز که مشگل گشای بسیاری از ناهنجاری های کودکان است . بازی یکی از بازوهای تربیت بازوی قوی که شمارابرای بلند کردن بار تربیت یاری میکند . هرروز یک بازی اموزش میدهم به امید خدا.

برچــســب ها

برچــســب ها