قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

images (8)

63 - آیا دل برادرت با ماست ؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

تاثیر و عمق نفوذ ” نیت ” :

اهوى اخیک معنا ؟

در جنگ جمل، یکى از دوستان امیرالمؤمنین (علیه السلام) آهى کشید و گفت: اى کاش! برادرم هم بود! (برادرش از شیعیان على (علیه السلام) بوده؛ ولى موفق نشده بود در رکاب على (علیه السلام) به سعادت جهاد برسد. )

برچــســب ها

برچــســب ها