قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

kheyme_karbala__www_shiapics_ir_20110223_1174102713

49 - همراهی خانواده با امام حسین ع ، چرا ؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

دیدگاه یزید برخورد ” بسیارخشن ” با هر عامل مخالف حکومتش بود. با توجه به قدرت بسیار بالایى که داشت ، این کار برایش خیلى راحت بود.
برنامه معصومین ع با هوشمندى و زکاوت بسیار بالا انجام شده است. در دنیاى امروز به آن ” شطرنج ” میگویند.
لذا امکان ایجاد یک موج جهانى با کمترین نفرات ( کمتر از هشتاد شهید ) با هر تحلیلى غیر ممکن است.

برچــســب ها

برچــســب ها