قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

what-is-the-di…is-and-shiites

18 - مردم اهل سنت

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

مردم اهل سنت ( ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ )

به عیادت مریض های اهل تسنن بروید !

امانت آنها را ادا کنید!

به نفع آنان در دادگاه شهادت دهید!

در تشییع جنازه مردگان آنها حضور پیدا کنید !

در مساجد آنها نماز بگذارید !

برچــســب ها

برچــســب ها