قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

Image-of-male-and-female

49 - آیا میل مردان به ارتباط جنسی با زنهای مختلف ذاتی است ؟

نویسنده : زهرا رستگار

آیا میل مردان به ارتباط جنسی با زنهای مختلف ذاتی است ؟

آیا طبیعت مرد چند همسرى است؟
حتما تعجب خواهید کرد اگر بشنوید عقیده رایج روانشناسان و فیلسوفان‏اجتماعى غرب بر این است که مرد چند همسرى آفریده شده،تک همسرى بر خلاف‏طبیعت اوست

برچــســب ها

برچــســب ها