قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

27465_918

204 - تأثیر پند و اندرز و پرهیز از ملامت در تربیت فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

تأثیر پند و اندرز و پرهیز از ملامت در تربیت فرزند قوام و پایداری حیات بشری به پند و اندرز وابسته است . هیچ انسانی از پند و اندرز بی نیاز نیست . یکی از وظایف انسان ها و حق آنان به یکدیگر ، نصیحت و یادآوری و تذکر است ، تذکر خوبی ها و […]

برچــســب ها

برچــســب ها