قرآن ناطق(عج)
430353_781
13910301191443233_PhotoL
projection-of-a-self-confident-child
72498
978_14710
IMAGE635181356711057380
pcc1f3b3c355d13e9032bf7450d0f36fc7_If-Youre-Happy-and-You-Know-It
151222
22232

74793421648411662486

45 - امام حسین (ع) – شکست یا پیروزى ؟

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

هدف و برنامه امام حسین ع چیست و طرف مقابل حضرت کیست ؟

براى محک زدن پیروزى یا شکست ، باید اول به سوال فوق پاسخ دهیم.

امام حسین ع هدفش کشتن مردم نیست ، هر چند در سپاه یزید باشند.

برچــســب ها

برچــســب ها